Statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2004. gada 3. jūnijā
ar Nr. 40008082630

 


PAVĀRU KLUBA

statūti

Rīga – 2004

 

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir «Pavāru klubs» (turpmāk tekstā — Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķis ir apvienot pavārus un kulinārijas lietpratējus un cienītājus,

2.1.1. lai radītu Latvijas pavārmākslas skolu kā tēlu, nostiprinot sapratni par to, un pieredzes apmaiņas ceļā popularizētu šo tēlu Latvijas un starptautiskā mērogā;

2.1.2. lai akcentētu veselīgas pārtikas nozīmi ikdienas uzturā;

2.1.3. lai saistībā ar pavārmākslu celtu un attīstītu galda kultūru un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti;

2.1.4. lai dalītos profesionālā pieredzē, palīdzot ar pavārmākslu saistīto profesiju pārstāvjiem.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura fiziska persona no 16 gadu vecuma un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas ir ieinteresēta Biedrības veiksmīgā darbībā un tās mērķu sasniegšanā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības Valde.

4.2. Biedrības dibinātāji vienlaicīgi ir arī Biedrības biedri.

4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākajā sēdē pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedru sapulcei. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu un neuzņem pieteicēju par Biedrības biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.

4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:

4.6.1. biedrs vairāk nekā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.6.2. biedrs nepilda Biedru sapulces un Valdes lēmumus;

4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.6.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

4.6.5. biedrs ar savu rīcību ir nodarījis kaitējumu Biedrības vai jebkura tās biedra reputācijai.

4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram desmit dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā — iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. brīvi darboties citās biedrībās;

5.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces un Valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. aktīvi līdzdarboties, atbalstot Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar Biedru sapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības Biedru sapulce.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Tikai Biedru sapulcei ir tiesības:

7.2.1. apstiprināt Biedrības Statūtus un grozījumus tajos;

7.2.2. ievēlēt Valdi;

7.2.3. ievēlēt Revidentu;

7.2.4. noteikt iestāšanās maksu un biedru naudas lielumu, un samaksas termiņus;

7.2.5. apstiprināt gada budžetu;

7.2.6. apstiprināt gada pārskatus un atskaites, ieskaitot gada finansiālās darbības deklarāciju;

7.2.7. lemt jautājumus par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izmantošanu;

7.2.8. lemt par nekustamā īpašuma iegādi, atsavināšanu un apgrūtināšanu;

7.2.9. lemt jautājumus par uzņēmējsabiedrību dibināšanu;

7.2.10. lemt jautājumus par apvienošanos ar citām biedrībām;

7.2.11. pieņemt lēmumu par reorganizāciju un pašlikvidāciju.

7.3. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties Biedru sapulcē tikai personīgi.

7.4. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā — ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.5. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas vai tad, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

7.8. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.10. Visi balsojumi Biedru sapulcēs ir atklāti, izņemot gadījumu, kad vismaz trīs biedri pieprasa aizklātu balsojumu.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no deviņiem Valdes locekļiem.

8.2. Biedru sapulce ievēl Valdi uz vienu gadu. Par sapulci, kurā notiks Valdes vēlēšanas, tās vietu un laiku Biedrības biedriem jāsaņem informācija ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms sapulces dienas. Biedri, kuri vēlas pretendēt uz kādu no Valdes locekļa amatiem, paziņo par to rakstiski Valdes priekšsēdētājam ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms sapulces dienas. Arī Valdei ir tiesības pašai izvirzīt jaunos Valdes locekļus pēc sava ieskata. Ja uz vienu Valdes locekļa amatu kandidē vairāki Biedrības biedri, par konkrētā Valdes locekļa amatā ievēlētu ir uzskatāms tas biedrs, kurš vēlēšanu sapulcē ieguvis vairāk balsu, bet ne mazāk par pusi no klātesošo biedru balsīm.

8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu.

8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces kompetencē.

8.5. Katrs no Valdes locekļiem atsevišķi ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību.

8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

8.7. Valdes loceklis zaudē Valdes locekļa vietu un pilnvaras, ja viņš izstājas no Biedrības vai tiek izslēgts tā. Sapulce ievēl jaunu Valdes locekli attiecīgajā amatā līdz esošās Valdes pilnvaru beigām.

8.8. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs vai vismaz trīs Valdes locekļi ne retāk kā reizi mēnesī. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 5 (pieci) Valdes locekļi. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojusi vairāk nekā puse no klātesošajiem Valdes locekļiem.

8.9. Valde ievēl priekšsēdētāju uz tās pilnvaru laiku.

9. nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revidents, kuru ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības Revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Biedru nauda.

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru nauda privātpersonām: Eur 35.00/gadā; juridiskām personām: Eur 355.00/gadā.

10.2. Biedrības līdzekļus veido:

10.2.1. biedru iestāšanās maksas un biedru naudas;

10.2.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi;

10.2.3. ienākumi no uzņēmējdarbības;

10.2.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu finansēšanai;

10.2.5. Biedrības kontā ieskaitītie biedru vai citu personu līdzekļi viņu ražotās produkcijas popularizēšanai Biedrības organizētajos pasākumos;

10.2.6. citi likumdošanā atļauti ienākumi.

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē 2004. gada 13. maijā.

Lejuplādēt Pavāru kluba statūtus!

Mūsu draugi

Kalendārs

Ir 2024. gada 17. jūnijs 17:27
Vārda dienas svin Artūrs, Artis

Partneri

Atrodi mūs Facebook

tw fb